Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění nově upravuje systém pro nakládání s vyřazenými elektrickými spotřebiči a zařízeními. Zákon ukládá povinnosti především výrobcům, dovozcům elektrozařízení a zpracovatelům.

Nicméně všechny zákony a proklamace o ochraně životního prostředí však nejsou možné bez aktivní spolupráce spotřebitelů. Dalším krokem ekologického chování je využití nepotřebných elektrozařízení. Ta nesmí končit bez užitku v komunálním odpadu, tj. v popelových nádobách či kontejnerech. Je třeba elektrozařízení odkládat na místa k tomu určená, kde je po opravě možnost opětovného použití, případně ekologické zpracování. Z elektrozařízení se vytěží jednotlivé suroviny, které vrátíme zpět do výroby a touto recyklací ušetříme přírodní zdroje.

Co by měl každy spotřebitel vědět:

Žádná elektrozařízení nesmí skončit v komunálním odpadu. Nová elektrozařízení (tj. zařízení vyrobená/dovezená po 13.8.2005) jsou navíc označena symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice, nebo čísly „08/05". Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná elektrozařízení vyrobené/dovezené po 13.8.2005 a explicitně označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů. Je třeba upozornit, že při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pokud chceme zlikvidovat použité elektrozařízení, odevzdáváme je bezplatně na místa k tomu určená. Tyto místa se nacházejí:

V prodejně, kde můžete pořídit elektrická a elektronická zařízení (tzv. poslední prodejce), můžete při zakoupení nového výrobku bezplatně odevzdat starý výrobek s podobnými vlastnostmi na veřejném sběrném místě, o němž se dozvíte u posledního prodejce a na webových stránkách kolektivních systémů Elektrozařízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí Není třeba elektrozařízení pouze recyklovat, ale je možné jej též repasovat a opětovně využít Výrobní značka ani místo nákupu elektrozařízení neovlivní, kam se má použité zařízení k recyklaci odevzdat Všichni občané (fyzické osoby), mohou použitá zařízení bezplatně odevzdat na sběrných místech, které je možné najít na www.remasystem.cz.

V místech zpětného odběru (u posledního prodejce), může být možnost odevzdání zařízení určitých typů elektrozařízení vázána na povinnost nákupu nového zařízení obdobného typu (kus za kus).

Rozdíl mezi veřejnými a smluvními sběrnými místy spočívá pouze v režimu jejich financování.

Závěrem nám dovolte v rámci dobré praxe upozornit na nezbytné informace týkající se zpětného odběru. Na vložených odkazech zasíláme informace pro koncového uživatele, které musí být součástí vašich webových stránek, díky čemuž prokazatelně plníte informační povinnost vůči zákazníkovi. Tato agenda je často kontrolována Českou inspekcí životního prostředí.

close Nákupní košík